Informacje i regulamin pobytu

REGULAMIN OBIEKTU SZKLANE DOMY

 

Obsługa obiektu Szklane Domy (dalej: „Obiekt”) dziękuje Państwu za zapoznanie się z niniejszym Regulaminem  i jego przestrzeganie, co ma służyć wyłącznie zapewnieniu bezpiecznego oraz spokojnego i komfortowego pobytu Gości.

 

§ 1

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby. Gość rezerwując najem jest zobowiązany określić czas pobytu w Obiekcie. Obsługa uwzględni życzenie przedłużenia rozpoczętego pobytu stosownie do możliwości Obiektu.
 2. Doba pobytowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Obsługa może uwzględnić życzenie rozpoczęcia pobytu przed godziną 16.00, jeżeli apartament jest gotowy do wynajmu.
 3. Nie opuszczenie apartamentu do godziny 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takim przypadku Gość zostanie obciążony opłatą za kolejna dobę pobytową.
 4. Cisza nocna w Obiekcie trwa w godzinach od 22.00 do 6.00. 

 

§ 2

 1. Zameldowanie Gościa w Obiekcie następuje przez wypełnienie karty meldunkowej. Zameldowanie stanowi warunek rozpoczęcia pobytu.
 2. Gość przed rozpoczęciem pobytu jest zobowiązany okazać obsłudze Obiektu ważny dowód tożsamości w celu zameldowania i wypełnienia karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania ważnego dokumentu tożsamości lub jego braku, bądź odmowy wypełnienia karty meldunkowej obsługa Obiektu może odmówić zameldowania i przyjęcia Gościa.
 3. W przypadku pobytu rozpoczynającego się poza godzinami pracy obsługi Obiektu, zameldowanie powinno nastąpić niezwłocznie.

 

§ 3

 1. Obiekt zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty za pobyt „z góry”.
 2. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie doby, nie jest zwracana opłata za co najmniej rozpoczętą dobę.
 3. Szczegółowe warunki świadczenia usług, w tym regulowania płatności, rezerwacji pobytu, pobierania i zwrotu zaliczek i przedpłat, mogą być różne w zależności od rodzaju usługi. Warunki te należy uprzednio ustalić z obsługą Obiektu, jeżeli nie zostały odrębnie uregulowane, w szczególności przez akwizytora usług Obiektu.

 

§ 4

 1. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7.00 do 22.00. Przebywanie w apartamencie osoby niezameldowanej poza wyznaczonymi godzinami stanowi podstawę obciążenia Gościa dodatkową opłatą za pobyt tej osoby, wynoszącą 200 zł/dobę.      
 2. Zachowanie gości i osób im towarzyszących lub ich odwiedzających nie może zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, w szczególności w czasie ciszy nocnej. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie naruszającej ten obowiązek.
 3. Organizacja jakichkolwiek imprez jest zabroniona.

 

§ 5

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących stanu apartamentu, jakości usług lub zachowania osób na terenie Obiektu, Gość jest proszony o ich niezwłoczne zgłoszenie obsłudze Obiektu, co umożliwi odpowiednią reakcję.
 2. O szkodach ujawnionych na terenie Obiektu, w tym w apartamencie i jego wyposażeniu, Gość powinien niezwłocznie powiadomić obsługę Obiektu.
 3. Apartament nie jest sprzątany przez obsługę Obiektu w trakcie pobytu Gościa. Gość może zamówić sprzątanie apartamentu u obsługi Obiektu za dodatkową opłatą wynoszącą 100,00 zł. Usuwanie odpadów z apartamentu w trakcie pobytu należy do obowiązków Gościa. W celu uniknięcia zabrudzenia wykładzin zaleca się używania w apartamencie,
  w szczególności w sypialni, obuwia zastępczego. Przed wejściem do apartamentu obuwie powinno zostać odpowiednio oczyszczone, w szczególności ze śniegu lub błota.
  W przypadku nadmiernego zabrudzenia wykładzin Gość może zostać obciążony kosztami ich czyszczenia.

 

§ 6

 1. Goście są odpowiedzialni za powierzone im klucze do apartamentów oraz piloty do szlabanu i bramy garażowej.
 2. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczy do apartamentu lub pilota do szlabanu i bramy garażowej Gość jest zobowiązany do zapłaty kwoty 50,00 zł.
 3. Tytułem zabezpieczenia roszczeń wskazanych w pkt 2 Gość przed rozpoczęciem pobytu jest zobowiązany wpłacić kaucję  w kwocie 50,00 zł, której warunkiem zwrotu jest zwrot kluczy i pilota w odpowiednim stanie.
 4. Obiekt Szklane Domy jest zobowiązany przez Gminę Miasta Zakopane do pobierania od Gości na rzecz gminy opłaty miejscowej w wysokości określonej przez przepisy miejscowe, która nie jest zawarta w cenie pobytu.
   

§ 7

 1. Gość opuszczając apartament powinien sprawdzić, czy drzwi zewnętrzne apartamentu oraz drzwi i okna balkonowe zostały prawidłowo zamknięte.
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za wniesione przez gościa do apartamentu rzeczy, w tym pieniądze, papiery wartościowei cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną.
 3. Obiekt nie przyjmuje na przechowanie rzeczy gości.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na terenie Obiektu, w szczególności w apartamencie lub w wyposażeniu, jakie wyrządził on lub osoby, za które odpowiada, w tym mu towarzyszące lub go odwiedzające.
 5. Rzeczy pozostawione przez gościa w Obiekcie po zakończeniu pobytu zostaną mu odesłane na jego życzenie i koszt. W przeciwnym razie, po upływie 6 miesięcy rzeczy te zostaną potraktowane jak porzucone w zamiarze  wyzbycia się ich własności.

 

§ 8

 1. Na terenie całego Obiektu Szklane Domy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za każdorazowe złamanie tego zakazu grozi kara w wysokości 500,00 zł, którą nakłada obsługa Obiektu.
 2. Za każdorazowe nieuzasadnione uruchomienie systemu przeciwpożarowego i przyjazd straży pożarnej grozi kara w wysokości 1.000,00 zł, którą nakłada obsługa Obiektu. Kara ta jest niezależna od odpowiedzialności za czyn zabroniony, którą sprawca ponosi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 3. Gość jest zobowiązany do przestrzegania na terenie całego Obiektu powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 9

 1. Za dodatkową opłatą Obiekt przyjmuje gości z niewielkimi zwierzętami domowymi. Gość zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia zwierzęcia na terenie Obiektu,
  w szczególności prowadzenia go na uwięzi oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie Obiektu.
 2. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Zwierzę nie może zagrażać bezpieczeństwu lub zakłócać spokoju innych gości.
 3. Zwierzęta nie mogą być wprowadzane do sali śniadaniowej i SPA.

 

§ 10

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która dopuściła się naruszenia. Osoba ta jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, w szczególności uregulowania należności za otrzymane usługi i zapłaty za wyrządzone w Obiekcie szkody
  i opuszczenia Obiektu.
 2. Obsługa Obiektu może odmówić świadczenia usług, w szczególności wynajmu apartamentu, osobie, która podczas poprzedniego pobytu naruszyła niniejszy regulamin lub
  w inny sposób zakłóciła prawidłowe funkcjonowanie Obiektu lub pobyt gości.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU !